بیضه پایین نیامده

اسفند ۲, ۱۳۹۷

بیضه پایین نیامده در اطفال

هنگام تولد در نوزادان عدم وجود و لمس بیضه در کیسه به صورت شایعی دیده می شود. تخمین زده شده است که شیوع آن حدود ۱ […]