هیدرونفروز کلیه

ژوئن 27, 2020
توسع حوض الكلى

هیدرونفروز کلیه یا آب آوردن کلیه

هیدرونفروز کلیه یا بزرگ شدن کلیه در اثر تجمع ادرار