هیدرونفروز کلیه

تیر ۷, ۱۳۹۹
توسع حوض الكلى

هیدرونفروز کلیه (اتساع لگنچه) یا آب آوردن کلیه

هیدرونفروز کلیه یا بزرگ شدن کلیه در اثر تجمع ادرار