اپدیدمیت یا عفونت بیضه و درمان ان یا درمان درد و تیر کشیدن بیضه