کجی آلت را درمان بکنم یا خیر ؟ ایا کجی آلت تناسلی یا کیر نیاز به جراحی و درمان دارد ؟