ژوئن 27, 2020
توسع حوض الكلى

هیدرونفروز کلیه (اتساع لگنچه) یا آب آوردن کلیه

هیدرونفروز کلیه یا بزرگ شدن کلیه در اثر تجمع ادرار