اسفند 13, 1397
باز کردن مجرای ادرار و درمان تنگی مجرا

تنگی مجرای ادراری

در افرادی که خروجی و سرعت پرش ادرار کاهش یابد و ادرار باریک می آید حتماً باید دو علت را در نظر داشت: 1- خروجی مثانه […]