نسخه اینترنتی

خرداد 1, 1400

نسخه الکترونیک و هر آنچه که باید درباره آن بدانید!

نسخه الکترونیکی چیست؟ بیمه شدگان تامین اجتماعی با الکترونیکی شدن نسخه می توانند بدون وجود دفترچه و تنها با کد ملیشان ویزیت و برایشان نسخه بنویسند […]
DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت