اسفند 25, 1399
اپیسپادیاس یا جابجایی نوک مجرای ادرار | دکتر میرصادقی

اپیسپادیاس یا جابجایی نوک مجرای ادرار ، علت ها و درمان

اپیسپادیاس اپیسپادیاس(Epispadias) یک بیماری مادرزادی نادراست که باعث ایجاد مشکل در رشد مجرای ادرار (لوله‌ای که ادرار را از مثانه به بیرون می‌برد) وباعث جابجایی نوک […]