حالب

اسفند 13, 1397

تنگی محل اتصال حالب به لگنچه یا UPJO

تقسیم بندی های مختلفی برای علل انسداد و یا تنگ شدن لوله حالب ذکر شده است. در حالت کلی می توان به دو نوع مادرزادی و […]