میزان موفقیت اسفنکتر مثانه

آگوست 27, 2020
بی‌اختیاری ادرار

بی اختیاری ادرار و درمان آن با اسفنکتر مثانه

بی اختیاری ادراری می تواند اسفنکتر مثانه یکی از روش‌های درمان بی‌اختیاری ادراری در مردان می‌باشد.