دسامبر 21, 2020
کلیه نابجای لگنی

کلیه نابجای لگنی (اکتوپیک)

کلیه نابجای لگنی یا همان اكتوپيك عارضه‌ای نادر است که در آن بیمار از هنگام تولد یکی از کلیه‌هایش پایین تر از جایگاه نرمال و در […]