دی 1, 1399

کلیه نابجای لگنی (اکتوپیک)

کلیه نابجای لگنی یا همان اكتوپيك عارضه‌ای نادر است که در آن بیمار از هنگام تولد یکی از کلیه‌هایش پایین تر از جایگاه نرمال و در […]