ویدئوهای فتق (هرنی)

انواع فتق

جدار شکم و کف لگن از لایه های عضلات و بافت نگهدارنده تشکیل شده که اگر این عضلات به علل ژنتیکی و یا فشار بیش از حد شل شود، باعث برجستگی درپوست آن ناحیه می شود که به آن فتق یا هرنی گفته می شود.

هیدروسل، عوارض جراحی فتق

هیدروسل نیز ممکن است در پی جراحی هرنی اتفاق بیفتد که در این ویدئو توضیح داده شده است که در چه صورت نیاز به جراحی وجود دارد و در چه صورت نیازی به جراحی نیست.

جراحی های همزمان

در بیمارانی که بر اثر تصادف و یا سایر اتفاقات نیاز به جراحی پروتز آلت و همچنین جراحی ترمیمی دارند بعلت حساس بودن جراحی پروتز از جهت عدم عفونت, ترجیح بر این است که جراحی ها همزمان انجام نشوند و درمواردی همچون رویت فتق در ناحیه ی جراحی ما بصورت همزمان جراحی ها را برای بیمار انجام میدهیم.

جراحی های همزمان

در بیمارانی که بر اثر تصادف و یا سایر اتفاقات نیاز به جراحی پروتز آلت و همچنین جراحی ترمیمی دارند بعلت حساس بودن جراحی پروتز از جهت عدم عفونت, ترجیح بر این است که جراحی ها همزمان انجام نشوند و درمواردی همچون رویت فتق در ناحیه ی جراحی ما بصورت همزمان جراحی ها را برای بیمار انجام میدهیم.

DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت