ویدئوهای افزایش طول آلت

افزایش طول آلت

یکی از علت های کوچک دیده شدن آلت، انباشته شدن چربی به دور آلت و کیسه بیضه و زیر شکم می باشدو انباشته شدن چربی در این نواحی باعث می شود که آلت داخل بدن فرو رفته و طول آلت به درستی دیده نشود. به کمک جراحی میتوان این چربی را برداشت و در نهایت طول آلت فرد بعد از جراحی بیشتر از قبل خواهد بود.

افزایش طول آلت با برداشتن چربی زیر شکم

یکی از علت های کوچک دیده شدن آلت، انباشته شدن چربی به دور آلت و کیسه بیضه و زیر شکم می باشدو انباشته شدن چربی در این نواحی باعث می شود که آلت داخل بدن فرو رفته و طول آلت به درستی دیده نشود. به کمک جراحی میتوان این چربی را برداشت و در نهایت طول آلت فرد بعد از جراحی بیشتر از قبل خواهد بود. از آنجایی که عروق بیضه و لوله اسپرم بر از این ناحیه رد می شوند، برداشتن چربی این ناحیه نیاز به مهارت خاصی دارد و این جراحی بسیار حساس است.

DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت