ویدئوهای کجی آلت

درمان انجراف و کجی آلت

کجی آلت تناسلی زمانی ایجاد می شود که که قسمتی از بافت های قابل انبساط آلت قادر به اتساع نباشد که اغلب به علت بافت فیبری که در معاینه سفت می باشند ایجاد می شوند و در نتیجه در هنگام نعوظ آلت مرد به همان طرف کج می شود. که درصد کجی آلت ارتباط مستقیم با درصد و اندازه بافت فیبری دارد. هرچه بافت فیبری بیشتر باشد درصد انحراف بیشتر خواهد شد.
کجی الت یا به صورت مادرزادی هست یا به مرور زمان ایجاد می شود. کجی آلت تناسلی را می توان با جراحی اصلاح کرد.

DR.MIR SADEGHI

رزرو نوبت ویزیت