قوانین، مراحل، شرایط و انواع راه های گرفتن معافیت سربازی