بیضه پایین نیامده در اطفال

اسفند 2, 1397

بیضه نزول نکرده چیست

تعریف وعلت بیضه پایین نیامده در اطفال بیضه نزول تعریف وعلت بیضه پایین نیامده در اطفال یکی از بیماری های ارولوژی در نوزادان است که به […]