دبل جی

آذر 30, 1401

مراقبت های بعد از جراحی سنگ و داشتن dj یا دبل جی

مراقبت های بعد از جراحی سنگ و داشتن dj یا دبل جی سنگ کلیه، رسوبات سختی است که از مواد معدنی و نمک در داخل کلیه […]