اسفند 24, 1399
سنگ شاخ گوزنی

سنگ شاخ گوزنی

شکل گرفتن اجسام سخت سنگ مانند از جنس مواد معدنی و نمکی در کلیه‌ ها را بیماری سنگ کلیوی یا ﻧﻔﺮﻭﻟﻴﺘﻴـﺎﺯﻳﺲ می گویند. ممکن است سنگ در هر […]