تیر 7, 1399
آب اوردن کلیه

هیدرونفروز کلیه (اتساع لگنچه) ✨یا آب آوردن کلیه

هیدرونفروز کلیه یا بزرگ شدن کلیه در اثر تجمع ادرار